Věc jako předmět občanskoprávního sporu dle NOZ

Abstrakt

Maturitní práce je zaměřena především na komparaci právního postavení zvířat podle staré právní úpravy zakotvené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a podle nové – současné – právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku. V práci je vymezen pojem věc v právním smyslu, stejně jako obecný pojem zvíře. Rovněž je popsán historický vývoj postavení zvířete ve společnosti. Následuje stěžejní část práce – porovnání staré a nové úpravy právního postavení zvířat. Další část práce je zaměřena na postavení zvířete jako subjektu či objektu právního vztahu. V závěru práce jsou vlastní názory autorky
na možný legislativní vývoj právní úpravy domestikovaného zvířete.

Klíčová slova

Nový občanský zákoník (NOZ); právní postavení zvířat; občanský zákoník (SOZ); škoda; věc; zvíře