Sociální oblast ergoterapeutické praxe u psychotických pacientů

Resumé

Cílem mé práce je přiblížit čtenáři obor ergoterapie, především jeho sociální oblast. Ačkoli ergoterapie pracuje se širokým okruhem pacientů s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním), zaměřila jsem se ve své práci na konkrétní cílovou skupinu klientů, a to psychotické pacienty.

První část mé práce je zaměřena na teorii sociální oblasti ergoterapie. Uvádím zde definici ergoterapie, vymezuji její cíle, představuji i historické souvislosti jejího vzniku a vysvětluji základní rámce vztahů používané v ergoterapii u psychosociálních postižení. Popisuji také druhy sociálních služeb ergoterapie dle občanského sdružení Eset-help (zaměstnávání, chráněné bydlení, Centrum denních aktivit, asertivní tým a resocializační pobyty).

V druhé, praktické části se zaměřuji na své vlastní zkušenosti na konkrétním ergoterapeutickém pracovišti, v občanském sdružení Eset-help. Uvádím, jaké jsou principy praxe zaměřené na klienta, čím je pro psychotické pacienty ergoterapie prospěšná a jakým způsobem je lze prostřednictvím smysluplného zaměstnávání co nejlépe připravit na integraci do běžného života. Zaměřuji se také na problémy, které mohou během terapie nastat, a navrhuji jejich řešení.

V neposlední řadě zjišťuji, jakým způsobem lze dosáhnout přiměřeného terapeutického vztahu mezi ergoterapeutem a klientem a zda li je práce se skupinou v ergoterapii prospěšná.

Klíčová slova

Ergoterapie, psychotická onemocnění, praxe zaměřená na klienta, resocializace, občanské sdružení Eset-help, sociální služby ergoterapie, terapeutický vztah