Integrace dětí s dyslexií do běžné ZŠ

Svou maturitní práci dělím na tři části. První část mé práce si klade za cíl popsat specifické poruchy učení z teoretického hlediska. Zabývám se v ní definicí specifických poruch učení, příčinami a diagnostikou.  V další části se již podrobněji zabývám konkrétně dyslexií. Nejprve dyslexii definuji a poté se zabývám typologií podle prof. Zdeňka Matějčka a prof. Dirka Bakkera, kteří pojali pohled na dyslexii z rozdílných úhlů pohledu.

V poslední části se věnuji integraci děti s dyslexií do běžných základních škol. Tato část je praktická. Rozhodla jsem se pomocí dotazníků porovnat spolupráci s dyslektiky v běžných základních školách a ve školách malotřídních. Podle mého názoru je pro dítě s dyslexií jednodušší vyučovat v malotřídních školách. Tuto hypotézu ve třetí části potvrdím nebo vyvrátím.