Sebevražda jako sociální jev měnící se společnosti

Pojednání na téma sebevražd, jehož cílem je popsat sebevraždy nejen v rovině obecné, ale zároveň i v rovině společenské, jakožto jev se společností se měnící.

Začátek práce se věnuje vymezení pojmu sebevražda. Dále se zaměřuje na příčiny sebevražd, z velké části inspirované Masarykovým výkladem, a na druhy sebevražd a sebevražedného jednání.

V druhé části práce se konkrétněji zabývám myšlenkami dvou významných sociologů, Émila Durkheima a T. G. Masaryka, kde každý přináší jiný úhel pohledu na problém sebevražednosti. Tato dvě rozdílná pojetí jsou mezi sebou následně porovnána. Poslední část práce se zabývá současnou společností, jsou zde vytyčeny nejpodstatnější faktory ovlivňující míru sebevražednosti ve společnosti.

V závěru práce se pokouším o aplikaci Masarykových a Durkheimových tezí na soudobou společnost, snažím se o potvrzení či vyvrácení jejich platnosti a také hodnotím současnou situaci v této oblasti.