Pěstounská péče na přechodnou dobu

Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu? Jedná se o rodinnou, individuální formu péče, státem podporovanou, která by měla být nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu v domácnostech pěstounů nebo i v zařízeních pro výkon pěstounské péče.[1] Dítě je k pěstounovi umístěno jen na určitou dobu, dokud se důvody, kvůli kterým se do PPPD dostal, nevyřeší. Tato péče je, vzhledem k časovému omezení, určena zejména pro kojence a malé děti, které čekají na adoptivní či biologické rodiče.

            Této problematice se věnuji ve své práci a kladu si za cíl: podrobně popsat co PPPD je, od kdy je uzákoněna, kdo a jak rozhoduje o umístění dítěte k pěstounovi, jaké jsou důvody k umístění dítěte do takové péče,  délka jejího trvání, proč byla PPP zavedena, jaké z ní plynou výhody a nevýhody pro dítě, popsat úlohu pěstouna a nároky na něj kladené státem, dále rozebrat problémy mezi institucionální formou a pěstounskou formou péče, mám na mysli nedostatečnou spolupráci kojeneckých ústavů s pěstouny, proč k ní dochází, jak se  zákonem chrání tyto různé formy péče a hledání ideálního východiska upřednostňujícího zájem dítěte.

            PPPD je velmi čerstvé téma, poslední změny byly uzákoněny teprve nedávno a myslím, že je třeba zvýšené pozornosti a mnoha změn, aby fungovala. Právě z těchto důvodů jsem si zvolila téma PPPD. Chtěla bych do problematiky více proniknout a možná se jí v budoucnu zabývat. Jsem přesvědčena, že rodinné zázemí je jedna z nejdůležitějších věcí pro správný vývoj člověka a mělo by být státem chráněno, popřípadě dobře nahrazováno.

Čerpám z odborné literatury a také ze zkušeností profesionálních pěstounů, jejichž osobní zkušenosti mi slouží jako motivace a velmi mi pomohly.

 


[1] https://www.mpsv.cz/files/clanky/7296/Pestounska_pece_na_prechodnou_dobu.pdf, čerpáno dne 31. 10. 2013