Institut azylu z hlediska českého právního řádu

Ve své práci se věnuji právnímu institutu azylu, který je dle českého právního řádu jednou z právních forem mezinárodní ochrany (tou druhou je tzv. Doplňková ochrana).

V první části práce vymezím základní pojmy a prameny vztahující se k uprchlické problematice. Následně se budu věnovat azylu; rozeberu jednotlivé druhy azylu a důvody k udělení azylu dle ZoA vedoucí. Dále se věnuji řízení o udělení azylu, možnosti odejmutí azylu a jeho zániku. Na závěr práce jsem zařadila případovou studii vybraného žadatele o azyl v České republice.

Použitou metodou práce bude především analýza jednotlivých zdrojů a jejich komparace. Jelikož česky psaná literatura, která by se věnovala tomuto tématu, není bohatá, budu vycházet zejména z primárního zdroje - zákona č. 325/1999 Sb., zákon o azylu a komentáře k tomuto zákonu.