Porovnání rodinného práva judaismu a islámu

Cílem mé maturitní práce je najít rozdíly/shody mezi židovským a islámským právem (civilním i náboženským) s přihlédnutím k tomu, jak se tyto dva systémy liší od našeho vlastního, českého práva. Nejprve mám v úmyslu stručně představit obě práva, jejich prameny a historicko-kulturní kontext.

Následně se hodlám zabývat rozdíly v jednotlivých složkách (občanské právo, trestní právo, rodinné právo, náboženská pravidla apod.) spolu s přihlédnutím k tomu, v čem se vlastně oba systémy liší (nebo neliší) od českého práva.

Během psaní své práce budu vycházet především z vlastních pramenů práv (u Halachy je to Tóra a Talmud, u Shari’i Korán a Sunna), skript teorie práva a dále z publikací zabývajících se výkladem náboženského práva i samotné religionistiky.