Česká republika jako členský stát EU

V současné době se v médiích objevuje řada kritických komentářů k EU, a to jak z hlediska ekonomických problémů některých členských zemí, tak z hlediska přílišné složitosti a byrokracie EU. V této práci chci proto analyzovat, jakými změnami musela ČR projít, aby se mohla stát členem EU a především pak jaké přínosy a naopak nevýhody České republice z členství v EU vyplývají, a to jak z hlediska ČR jako celku, tak z hlediska běžného života a práce jejích občanů. Tuto práci nechci pojmout prioritně jako ekonomické téma, ale jde mi o popsání řady dalších témat, která jsou pro občany ČR důležitá, jako jsou např. témata vzdělání, zaměstnání, cestování, ekologie, atd. Cílem této práce by proto mělo být vyhodnocení, zda toto členství v EU je pro ČR skutečně přínosem a zda pro ni má smysl v EU nadále zůstávat.

Text práce rozdělím do šesti kapitol. V první kapitole se budu věnovat evropské unii jako mezinárodní instituci. V druhé kapitole budu psát o vstupu ČR do EU, a to konkrétně o situaci v ČR před vstupem, o důvodech vstupu a o podmínkách pro vstup ČR do EU. Ve třetí kapitole bych chtěla uvést závazky, které vyplynuly ze vstupu do EU a význam jejich plnění pro ČR. Ve čtvrté a páté kapitole se budu věnovat České republice jako součásti schengenského prostoru a jako nečlenu eurozóny. V poslední kapitole pak analyzuji přednosti a zápory členství ČR v Evropské unii.