psychologie

 • Historický vývoj a současná psychologie (tělo a duše, chování a prožívání; psychologické směry, školy a osobnosti)
 • Psychologické disciplíny
 • Metody zkoumání v psychologii (pozorování, experiment, explorační metody)
 • Čití a vnímání (čití, počitek, vnímání, vjem, smyslové klamy…)
 • Představy (členění představ, sny, snění, halucinace…)
 • Myšlení a řeč; myšlenkové operace
 • Paměť a učení (typy a druhy paměti, učení u zvířat a lidí, druhy učení, podmínky učení, vědomosti, dovednosti, návyky)
 • Režim dne (biologické rytmy, únava, spánek)
 • Vůle a emoce (volní proces, volní vlastnosti a manipulace; znaky a projevy citů, nálada, afekt…)
 • Temperament a charakter (různé členění dle temperamentu, jeho vývoj; odlišení od charakteru; vývoj charakteru v průběhu dětství a dospívání; postoje, vytrvalost; sebekontrola a sebehodnocení; svědomí a mravní normy)
 • Zaměřenost a schopnosti (postoje a potřeby, deprivace a frustrace; vlohy, nadání a talent; vědomosti, dovednosti a tvořivost)
 • Inteligence (různé přístupy k inteligenci; její měřitelnost; vliv na socializaci člověka)
 • Ontogeneze
 • Třídění psychických jevů (psychické jevy, stavy a procesy)
 • Psychohygiena a patopsychologie; stres a práce se stresem

Doporučená literatura:

 • Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ -  Psychologie. ComputerMedia. Praha 2010.
 • Helus, Zdeněk: Psychologie. Fortuna. Praha 1999.