filosofie

Epistemologie (sofisté a antropologický obrat ve filosofii, Sókratés a jeho metoda filosofického tázání, skeptikové, racionalismus a empirismus, Immanuel Kant, fenomenologie, analytická filosofie, postmoderní epistemologie)

Filosofická antropologie (existencialismus, filosofie dialogu, skeptikové, epikurejci, stoikové)

Ontologie (mýtus a vznik filosofie, presokratici, Platón, Aristotelés, G. W. F. Hegel, Karl Marx, Martin Heidegger, Jan Patočka)

Filosofie náboženství (moderní ateistická kritika náboženství, specifika židovského a křesťanského myšlení, současná náboženská scéna)

Etika (kategorická a konsekvencionalistická etika, etika ctnosti, politická filosofie)

 

Literatura:

STÖRIG, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. 2007

PETŘÍČEK, Miroslav: Úvod do současné filosofie. Praha. Hermann & synové. 1997

SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka. Praha. Vyšehrad. 1998

SOKOL, Jan: Filosofická antropologie. Praha. Portál. 2002