právo

o    Úvod do práva, vymezení pojmu právo a jeho vztahu k morálce, přirozené a pozitivní právo

o    Ústava ČR, stát a jeho charakteristika (znaky, funkce, formy), právní stát

o    Dělba moci, rozdíl mezi demokratickými a nedemokratickými ústavami a režimy

o    Moc zákonodárná – systém práva, hierarchie právních norem, způsob přijímání právních předpisů

o    Moc výkonná – prezident, vláda a jiné exekutivní orgány, jejich úloha v našem systému

o    Moc soudní – vymezení soudní moci, hierarchie soudů, pravomoci, právnické profese

o    Samospráva

o    Základní lidská práva a svobody, jejich zakotvení, význam, Listina základních práv a svobod a jiné lidskoprávní dokumenty, ombudsman

o    Fyzická a právnická osoba, způsobilost k právním úkonům, věkové hranice právní odpovědnosti

o    Základy občanského a trestního práva, rozlišení občanskoprávního a trestněprávní soudního řízení, základy rodinného a pracovního práva

o    Rodinné právo: rodina a její funkce, podmínky vzniku manželství, formy sňatků, překážky bránící uzavření manželství, vztahy  v manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost, rozvod, registrované partnerství, formy náhradní rodin péče

o    Pracovní právo: právo na zaměstnání, úřady práce a jejich funkce, pracovní poměr, pracovní smlouva, pracovní doba, mzda a plat, dovolená, formy ukončení pracovního poměru

o    Občanské právo: práva věcná a právo závazkové, dědictví, smlouva, občanské soudní řízení.

o    Trestní právo: trestní právo hmotné a procesní, přestupek, trestný čin, trestní řízení, orgány činné v trestním řízení, druhy trestů v ČR, soustava soudů, trestní odpovědnost nezletilých

 

Doporučená literatura: 

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006

Hradil, Petr: Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy, 2011

(obojí dostupné v knihovně GJN)

Základy společenských věd: Základy státovědy, politologie a sociologie (Eurolex)

            Případně též: platné právní předpisy, tj. zejména Ústava, Listina základních práv a svobod,   občanský zákoník, občanský soudní řád, zákoník práce, zákon o rodině, trestní zákoník a trestní řád.