obsahová stránka maturitní práce

1. PÍSEMNÁ ČÁST:

Student/ studentka ve své práci:

-       vymezí a definuje zvolené téma (definuje základní pojmy, orientuje se v kontextu)

-       prokáže schopnost strukturovaného myšlení (argumentace, vyvozování závěru)

-       aplikuje nastudované poznatky

-       interpretuje problematizovaný jev

-       prokáže schopnost práce s odbornou literaturou (odkazy, citace, parafráze, interpretace)

-       kriticky zhodnotí téma (prameny, oddělení nepodstatného od stěžejního)

Práce by měla mít podobu odborného pojednání (např. výklad, komparace, esej atp.). Stylistická a pravopisná podoba práce odpovídá maturitní úrovni.

Student/ studentka obdrží dva posudky (od vedoucího práce a oponenta).

 

2. ÚSTNÍ ČÁST

Student/ studentka u maturitní zkoušky:

-       představí podobu a přínos své maturitní práce, hodnotí průběh tvorby práce a její přínos (cca 10 minut), to vše s powerpointovou prezentací, kterou sám připraví

-       věcně reaguje na oba posudky, reaguje na dotazy během obhajoby, prokáže znalost tématu (cca 10 minut)

-       prokáže schopnost poučené diskuse a souvislého projevu