formální stránka maturitní práce

Podrobnější informace obdrží každý student přihlášený k maturitě v tištěné formě.
Pro rychlé zopakování:
 

ÚVODNÍ STRANA

-       téma práce; jméno a příjmení; předmět; třída; datum odevzdání; logo školy

 

Čestné prohlášení (většinou ve znění: Čestně prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval sám/ sama za použití uvedené literatury.) + vlastnoruční podpis

OBSAH

-       názvy jednotlivých kapitol řadit pod sebe, uvádět rozmezí stran

(př. Vývoj demokracie …………………………………………………………… 4-7)

-       členit kapitoly a podkapitoly

(př. 1. Vznik demokracie; 1.1 Demokracie přímá a nepřímá atd.)

-       číslo strany v zápatí stránky 

PŘEDMLUVA

            - stručné seznámení s tématem (O čem píšete? Co tím sledujete? K čemu chcete dospět?)

            - sem patří cíle!

ÚVOD

- úvod do tématu       

TEXT

-       přehledně strukturovat

-       odkazovat, značit citace (přímé i nepřímé)

ZÁVĚR

-       zhodnocení práce (K čemu jste dospěli? Analýza hlavní myšlenky/ řešení/ výstup…)

-       dodržovat citační normu; zaručeným pomocníkem je www.infogram.cz, popř. www.citace.com

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

-       součástí práce mohou být fotografie, ilustrace, dotazníky, dokumenty, grafy aj. (Každá příloha má v práci svou funkci a koresponduje s jednotlivými kapitolami.)

-       i zde uvádíme zdroje