obecné informace

Téma maturitní práce si student/studentka zvolí po dohodě s  vyučujícím předmětu ZSV (Mgr.Šárka Coufalíková – sociologie, psychologie;  Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. - právo, politologie, Mgr. Filip Härtel – ekonomie, filosofie, náboženství).

Do konce září musí mít student/studentka vybrané téma schválené vedoucím práce, se kterým po dobu tvorby maturitní práce konzultuje: cíl, podobu, vývoj tématu, odbornou literaturu aj. Konečné znění a podoba tématu je v kompetenci vedoucího práce.

do konce října odevzdá student / studentka stručný abstrakt (krátké shrnutí práce:  předpoklady, hypotézy, myšlenky, cíl). Dále vedoucí maturitní práce stanoví harmonogram konzultací, který musí být dodržován (5 konzultací k písemné práci a 1 k powerpointové prezentaci).

 

ROZSAH práce minimálně 15, maximálně 20 normostran (tj. 1800 znaků vlastního textu na stránce). Pozn. přílohy, citace, seznam literatury a poznámky pod čarou se nezapočítávají do celkového rozsahu.

 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE proběhne ve dvou fázích: před Vánocemi (21.12.2018) student/studentka odevzdá první část práce (minimálně 6 normostran); do konce března (do pátku 29.3.2019) odevzdá student/studentka kompletní práci. Pokud se tak nestane, student/studentka nebude připuštěn/a k maturitní zkoušce. Nejpozději do 3 týdnů od tohoto data vedoucí maturitní práce i její oponent vyhotoví posudky, které studentům předají.

 

Požadavkem kladeným na maturanty ze ZSV jsou TŘI PÍSEMNÉ PRACE ověřující znalosti z psychologie, sociologie, ekonomie, práva, politologie a filozofie. Tyto práce se píší v ohlášených termínech od prosince do března. Student/studentka obstojí tehdy, dosáhne-li CELKOVĚ 60% ÚSPĚŠNOSTI. Student/studentka bude PODLE DOSAŽENÉ ÚSPĚŠNOSTI HODNOCEN/A ZNÁMKOU, která bude zahrnuta do klasifikace za 2. pololetí 6. ročníku. Jestliže student/ studentka nedosáhne požadovaných 60%, nebude připuštěn/a k maturitě.