hodnocení maturitní práce

Student/ka bude hodnocen/a:

-       z písemné části, které provede vedoucí práce a oponent ve formě posudků

-       z obsahových a formálních požadavků kladených na maturitní práci (viz níže)

-       za dodržování stanovených termínů a aktivní spolupráci s vedoucím práce

 

Student/studentka odevzdá maturitní práci v tištěné i elektronické podobě (na USB).

Hodnotitel/hodnotitelé navrhnou známku a  připustí/nepřipustí práci k ústní obhajobě.

Výsledná známka je kombinací známky z písemné práce a obhajoby.

V případě neúspěchu u ústní obhajoby je zkouška celkově hodnocena jako nedostatečná.