Seznam témat

Seznam témat politologie 

(1 hodina týdně)

1.     Politologie jako věda; disciplíny politologie

2.     Politika jako participace občanů na veřejném životě

3.     Státoprávní teorie: vznik a vývoj států; teorie vzniku a představitelé; druhy států

4.     Právní základy státu a dělba moci:

a.     Dělba moci, členění moci

b.     Formy řízení státu – demokratická, autokratická, legalita a legitimita moci

c.     Právní stát

d.     Ústavní řízení státu, struktura orgánů státu

e.     Orgány samosprávy – obce, orgány samosprávy

5.     Volby a volební systémy

a.     Volební systémy a volební právo

b.     Politické strany a politické zájmy

6.     Politické ideologie a doktríny

7.     Politika a média

8.     Problematika lidských a občanských práv

a.     Deklarace OSN, Charta 77, Ústava, LZPS

 

Seznam témat právo 

(1 hodina týdně)

1.     Právo a morálka

2.     Právo – vznik a jeho prameny; právní systémy

3.     Základy práva – termíny

4.     Ústavní právo

5.     Občanské právo

a.     Fyzická a právnická osobnost

b.     Způsobilost k právním úkonům

c.     Občanskoprávní vztahy

d.     Smlouvy

e.     Věc, věcná práva, vlastnictví

f.     Dědictví

g.     Občanské soudní řízení

6.     Rodinné právo

a.     Rodina a její funkce; příbuzenství

b.     Formy sňatku; překážky bránící uzavření manželství

c.     Manželství – překážky v manželství, jeho zánik

d.     Vztahy v manželství, mezi rodiči a dětmi

e.     Určení rodičovství, vyživovací povinnost

f.     Registrované partnerství

g.     Náhradní rodinná péče

7.     Trestní právo

a.     Zavinění

b.     Pachatel…

c.     Trestní odpovědnost mladistvých

d.     Podmínky vylučující trestnost

e.     Promlčení

f.     Sankce a druhy trestů

g.     Orgány činné v trestním řízení

8.     Návštěva soudu / simulované soudní řízení