Seznam témat

Seznam témat z politologie

(1.   pololetí 4. ročníku – 2 hodiny týdně)

1.     Úvod do politologie

2.     Politologie jako věda; disciplíny politologie

3.     Významní představitelé

4.     Politika jako participace občanů na veřejném životě

5.     Státoprávní teorie: vznik a vývoj států; teorie vzniku a představitelé; druhy států

6.     Klientelismus a korupce

7.     Právní základy státu a dělba moci:

a.     Dělba moci, členění moci

b.     Formy řízení státu – demokratická, autokratická, legalita a legitimita moci

c.     Právní stát

d.     Ústavní řízení státu, struktura orgánů státu

e.     Orgány samosprávy – obce, orgány samosprávy

8.     Volby a volební systémy

a.     Volební systémy a volební právo

b.     Politické strany a politické zájmy

9.     Politické ideologie a doktríny

10.   Politika a média

11.   Proces globalizace x regionalizace

12.   Mezinárodní vztahy

a.     Mezinárodní organizace – členství ČR

b.     Klady a zápory začlenění do mezinárodních organizací

13.   Problematika lidských a občanských práv

a.     Deklarace OSN, Charta 77, Ústava, LZPS

 

Seznam témat z práva

(2.  pololetí 4. ročníku – 2 hodiny týdně)

1.     Právo a morálka

2.     Společenské a právní normy

3.     Právo – vznik a jeho prameny; právní systémy

4.     Základy práva – termíny

5.     Ústavní právo

6.     Lidská práva a svobody

7.     Ombudsman a jeho pravomoci

8.     Občanské právo

a.     Fyzická a právnická osobnost

b.     Způsobilost k právním úkonům

c.     Občanskoprávní vztahy

d.     Smlouvy

e.     Věc, věcná práva, vlastnictví

f.     Dědictví

g.     Občanské soudní řízení

9.     Rodinné právo

a.     Rodina a její funkce; příbuzenství

b.     Formy sňatku; překážky bránící uzavření manželství

c.     Manželství – překážky v manželství, jeho zánik

d.     Vztahy v manželství, mezi rodiči a dětmi

e.     Určení rodičovství, vyživovací povinnost

f.     Registrované partnerství

g.     Náhradní rodinná péče

10.   Trestní právo

a.     Zavinění

b.     Pachatel…

c.     Trestní odpovědnost mladistvých

d.     Podmínky vylučující trestnost

e.     Promlčení

f.     Sankce a druhy trestů

g.     Orgány činné v trestním řízení

11.   Návštěva soudu / simulované soudní řízení

12.   Pracovní právo

13.   Autorské právo