Seznam témat

Psychologie třetí ročník – české třídy

(2 hodiny týdně – 1. pololetí)

1.     Úvod do psychologie

2.     Z dějin psychologie

3.     Metody výzkumu v psychologii

4.     Vývojová psychologie

5.     Čití a vnímání

6.     Sociální percepce

7.     Představivost

8.     Myšlení

9.     Intelentové schopnosti a jejich měření

10.   Gardnerova mnohočetná inteligence

11.    Emoce

12.   Paměť (učení)

13.   Třídění psychických jevů

14.   Temperament

15.   Kretschmerovy somatotypy

16.   Charakter

17.   Zaměřenost osobnosti

18.   Poruchy zaměřenosti osobnosti

19.   Druhy lidské činnosti

20.   Stres a jeho zvládání

21.   Psychohygiena a úvod do psychopatologie

22.   Sociální psychologie

 

Sociologie – třetí ročník – české třídy

(2 hodiny týdně – 2. pololetí)

1.     Úvod do sociologie – předmět a metody sociologie

2.     Laický a vědecký pohled na společnost

3.     Vývoj sociologického myšlení

4.     Metody výzkumu – práce s dotazníkem; vlastní průzkum

5.     Vývoj společnosti

6.     Teorie sociální změny, globalizace

7.     Socializace

8.     Ritualizace lidského jednání

9.     Sociální skupiny

10.   Rodina a vztah dvou pohlaví, sociologie generací

11.    Sociální agregát, teorie davu

12.   Sociální diferenciace

13.   Instituce a organizace

14.   Vývoj lidského společenství: příroda – člověk - kultura

15.   Sociální problémy a deviace

16.   Komunikace

17.   Veřejné mínění a kolektivní jednání