formální stránka maturitní práce

ÚVODNÍ STRANA

-       téma práce; jméno a příjmení; předmět; třída; datum odevzdání; logo školy

OBSAH

-       názvy jednotlivých kapitol řadit pod sebe, uvádět rozmezí stran

              (př. Vývoj dítěte v předškolním věku …………………………………………………………… 4-7)

-       členit kapitoly a podkapitoly

              (př. 1. Ohrožení psychického vývoje; 1.1 Zanedbávání  atd.)

-       číslo strany v zápatí stránky (práce se čísluje od druhé strany)

ÚVOD

-       stručné seznámení s tématem (O čem píšete? Co tím sledujete? K čemu chcete dospět?)

-       čestné prohlášení (většinou ve znění: Čestně prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval sám/ sama za použití uvedené literatury.) +          vlastnoruční podpis

TEXT

-       přehledně strukturovat

-       odkazovat, značit citace

ZÁVĚR

-       zhodnocení práce (K čemu jste dospěli? Analýza hlavní myšlenky/ řešení/ výstup…)

-       dodržovat citační normu; zaručeným pomocníkem je www.infogram.cz , popř.  www.citace.com

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

-       součástí práce mohou být fotografie, ilustrace, dotazníky, dokumenty, grafy aj. (Každá příloha má v práci svou funkci a koresponduje s jednotlivými kapitolami.)

-       i zde uvádíme zdroje