Vliv médií na věkovou skupinu 15 - 25 let

Výše popsané téma maturitní práce, tedy Vliv médií na věkovou skupinu 15- 25 let, jsem zvolila z toho důvodu, že je mi velmi blízké. Jednak jsem sama součástí skupiny, na kterou se má práce bude zaměřovat, jednat jsou média v dnešní době všudypřítomná a podle mého názoru jim a potažmo jejich vlivu nelze zcela uniknout. Vzhledem k tomu, že se s médii nějakým způsobem setkáváme dnes a denně, je téměř nemožné, aby se nepodílela i na utváření našich názorů a hodnot. Ve své práci bych se chtěla zaměřit na vliv, který média mají a jak věkovou skupinu 15-25 let ovlivňují. Konkrétně bych se chtěla pokusit najít odpověď na otázky týkající se:

1. Vlivu médií na mladého jedince

2. Rozdílu vlivu na mladší a starší respondenty

3. Rozdílu vlivu na dívky a chlapce

4. Rozdílu vlivu v závislosti na typu média (noviny (tištěné/internet) , televize, rádiové stanice, sociální sítě,…)

5. Možnosti přímé účasti na utváření médií (komentáře pod internetovými novinami atd.) – vliv a důsledky?

6. Propojení médií s reklamou (média jsou dnes masivními nositeli reklamy) – vliv a důsledky?

7. Snadné ovlivnitelnosti právě mladých lidí – proč?

Na základě kvantitativního výzkumu (mým cílem je získat informace, kterými by se dala problematika co nejpřesněji obecně popsat), který by byl

složen z rozšířených otázek již výše popsaných, bych se zabývala problematikou vlivu médií. Výsledkem výzkumu bych se jednak snažila najít

obecně platné vzorce chování mladých lidí způsobené vlivem médií, jednak by byl výsledek zhodnocen z psychologického hlediska (vliv na naše chování - jak média ovlivňují temperament, aplikování obecných poznatků psychologického chování jedince na výsledky výzkumu- konkrétně například popsání obecných předpokladů chování dívek a chlapců a jejich zasazení a porovnání s výsledky výzkumu, obecné popsání ovlivnitelnosti jedince a porovnání s výsledky výzkumu,…).

Výzkum, ve kterém bude dotazováno přibližně 100 jedinců ve věkovém rozmezí 15-25 let, má za cíl proniknout hlouběji do otázek vlivu různých druhů médií na jedince a snažit se najít odpovědi, které by se daly brát jako obecně platné a které by se daly objasnit z psychologického hlediska.