Mladistvý pachatel trestního práva

V rámci své maturitní práce nastíním problematiku trestního práva mladistvých v České republice. Pokusím se objasnit některé základní pojmy a fakta podložené statistikami, příčiny a také rizikové faktory kriminality mladistvých.

V další části se zaměřím na současnou právní úpravu, především na procesně právní ustanovení zákona, její výklad, aplikaci a jednotlivá opatření. Cílem mé práce je na základě výpovědí dotazovaných interpretovat názory odborníků na současnou právní úpravu zákona ve věcech mladistvých, zhodnotit ji a zároveň upozornit na její klady i zápory. V případě nedostatků současné úpravy zmíním jejich příčiny a možná řešení daných problémů. Celkově tedy zhodnotím, zda je nastavený systém ve věcech trestné činnosti mladistvých funkční.

Při zpracování mé seminární práce jsem si stanovila za cíl zjistit, jakým způsobem funguje Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi a na základě výpovědí odborníků uvedla jeho výhody a hlavní nedostatky. V rámci své hypotézy předpokládám, že není třeba snižovat věkovou hranici trestní odpovědnosti a ochranná opatření by měly vždy dostat přednost před klasickými trestními opatřeními. Dále předpokládám, že je potřeba zefektivnit vymahatelnost ochranných opatření, a že průběh trestního řízení, tak jak nastaven v Zákoně o soudnictví ve věcech mladistvých je v pořádku.