Infekce HIV a předsudky s ní spojené

Ve své maturitní práci „HIV a její vliv nakaženého jedince na jeho okolí“ se zaměřuji na problematiku HIV infekce, jejímu vlivu na člověka, který touto infekcí trpí, a možným předsudkům, který ji doprovázejí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji infekci HIV, jejími projevy, průběhem, způsoby přenosu, možnému léčení a také jak jí předejít. Praktická část zahrnuje dotazník, jehož pomocí se snažím zjistit, jaký má na lidské chování a reakci vliv, pokud je jedinec nakažen infekcí HIV a oni jsou si tohoto faktu vědomi, dále nakolik je obecná veřejnost obeznámena s problematikou HIV, a zda se výsledky dotazníku liší s ohledem na věk dotazovaného jedince či nikoliv.